Graag leggen we uit hoe het werkt.

Minnelijke fase

Aanmaning of sommatie

Als u van ons een aanmaning of sommatie heeft ontvangen zit u nog in de zogenaamde minnelijke fase. Dit is de fase met de laagste kosten. In deze brief is aangegeven dat u een bedrag inclusief onze incassokosten moet betalen. Via deze website kunt u in één keer betalen of een betalingsregeling aanvragen. Als u vragen heeft over deze brief kunt u ook contact met ons opnemen. Als u de vordering en de incassokosten na onze aanmaning of sommatie heeft betaald is de zaak daarmee voldaan.

Gerechtelijke fase

Dagvaarding

U heeft de eerder ontvangen aanmaning of sommatie niet betaald. Daarom ontvangt u een dagvaarding van ons. Een dagvaarding is een brief waaruit blijkt dat u wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen om te worden gehoord over de vordering van onze opdrachtgever. Lees hieronder wat u nog kunt doen?

Uitleg over de dagvaarding
Hieronder leest u wat u kunt doen als u een dagvaarding heeft ontvangen. Dit is namelijk afhankelijk van de vraag of de vordering door u wordt betwist of niet. Met andere woorden: bent u het met de vordering eens of niet?

De vordering is juist
In dat geval hoeft u niet op de zitting te verschijnen. Als het voor u mogelijk is de vordering en de reeds gemaakte kosten voor de zitting te betalen wordt u geadviseerd dit tijdig te doen. Dat wil zeggen uiterlijk drie werkdagen voordat de zitting plaats vindt. De betaling dient dan op onze rekening te zijn bijgeschreven. Als u vragen heeft kunt u daarover telefonisch bij ons informeren. Door volledige betaling voor de zitting voorkomt u dat de zitting daadwerkelijk bij de rechter komt en daarmee ook dat extra kosten zoals griffierecht moeten worden betaald.

Kunt u de vordering en onze kosten niet voor de zitting betalen omdat u daarvoor de middelen niet (direct) hebt, neemt u dan contact met ons op of vul het formulier Betalingsregeling in op onze website. Onze opdrachtgevers zijn in veel gevallen wel bereid een betalingsregeling toe te staan. Let er wel op dat de opdrachtgever op basis van een voorstel tot betaling in termijnen niet direct zal besluiten de zaak bij de rechter in te trekken. Vaak willen zij toch een uitspraak van de rechter om de vordering vastgesteld te zien.

U bent het niet eens met de vordering
In dat geval wordt u geadviseerd om verweer te voeren. Wel is van belang te weten voor welke rechterlijke instantie je bent opgeroepen.

Bent u gedagvaard voor de kamer voor kantonzaken van de Rechtbank (de kantonrechter) dan mag u zelf verweer voeren tegen de vordering. Dat verweer mag door u zelf op de zitting mondeling worden gedaan. Wij bevelen echter aan om schriftelijk verweer te voeren. Dat hoeft u niet zelf te doen. U kunt zich laten bijstaan door een advocaat of gerechtsdeurwaarder. Laat u zich bijstaan door een andere persoon, dan dient u deze persoon wel een schriftelijke volmacht (machtiging) te geven.

Bent u opgeroepen voor de Rechtbank of een hogere rechterlijke instantie dan moet u zich altijd laten bijstaan door een advocaat. U mag dan niet zelf verschijnen, tenzij dit uitdrukkelijk van u wordt verwacht.

Gefinancierde rechtshulp
Mogelijk komt u in aanmerking voor (gedeeltelijk) gefinancierde rechtshulp. De Raad voor Rechtsbijstand kan u daarover nader informeren. Kijk voor meer informatie op: www.rechtsbijstand.nl.

Vonnis

U heeft een vonnis ontvangen. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Het vonnis is door de gerechtsdeurwaarder bij u bezorgd (betekend) om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de gerechtsdeurwaarder opgeroepen deze veroordeling na te komen. Als u hierin niet vrijwillig voldoet biedt de wet onze opdrachtgever de mogelijkheid om nakoming bij u af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen, bankrekening of bezittingen. Lees hieronder wat u nog kunt doen?

Uitleg over het vonnis
U hebt een vonnis ontvangen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

Verzet
Als u niet bent verschenen bij de rechter dan is er sprake van een zogenaamd verstekvonnis. U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet gaan. Hiervoor moet door u onze opdrachtgever nu worden gedagvaard. Het opstellen van een dagvaarding is niet makkelijk en daarom is het verstandig hiervoor juridische bijstand te vragen. Let er op dat de termijn om in verzet te gaan in beginsel vier weken is nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of hebt aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang! Als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak (zie hieronder).

Hoger Beroep
Als u wel bent wel verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep als de vordering zoals onze opdrachtgever die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen) meer dan € 1.750,- bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Let op: de meeste vonnissen worden door de rechter “uitvoerbaar bij voorraad” verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in onze opdrachtgever het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. Onze opdrachtgever hoeft de uitslag van het verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter wordt vernietigd u onze opdrachtgever kunt aanspreken op terugbetaling. Het is aan te bevelen juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl), bij een advocaat of een andere juridische adviseur. U kunt altijd contact met ons opnemen om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen.

Executiefase

U bent door de rechter veroordeeld om te betalen. U heeft van ons een vonnis gekregen waarin dit is uitgelegd. Na de ontvangst van dit vonnis heeft u niet betaald. Daarom hebben we nu andere maatregelen genomen. In de brief die u van ons heeft ontvangen staat beschreven wat we hebben gedaan. Hieronder vind u meer uitleg:

Beslag op uw inkomen (Loonbeslag)
Er is beslag gelegd op uw loon of uitkering

De gerechtsdeurwaarder heeft aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw loon of uitkering is gelegd. Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend. Uw werkgever of uitkerende instantie is verplicht op grond hiervan een deel van uw inkomen in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt naar de gerechtsdeurwaarder overgemaakt om de schuld af te lossen.

Als u vast in Nederland woont of verblijft valt niet uw gehele inkomen onder het beslag. Een deel van uw inkomen wordt aan u uitbetaald. Dit deel heet de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder zal deze beslagvrije voet berekenen. Hiervoor zijn een aantal gegevens over uw inkomsten en uitgaven nodig. Het is dan ook belangrijk dat u de juiste gegevens zo snel mogelijk aan ons opgeeft als deze niet kloppen. Alleen dan kan een goede berekening worden gemaakt van de voor u geldende beslagvrije voet. De gegevens die u moet doorgeven zijn onder meer hoeveel huur u betaalt, de hoogte van uw premie ziektekostenverzekering, maar ook eventuele huur- en zorgtoeslag.

Indien u of uw partner naast het inkomen waarop beslag is gelegd nog andere inkomsten heeft (ook indien u niet gehuwd bent of buiten gemeenschap van goederen) dan moet u dit opgeven aan de gerechtsdeurwaarder. Met name de inkomsten van uw partner moeten worden opgegeven als daarom wordt gevraagd. Doet u dat niet dan kunnen wij besluiten dat de beslagvrije voet te halveren. Dat betekent dat er dus een groter deel van uw inkomen wordt ingehouden en niet aan u wordt uitbetaald. Wanneer uw gezinssituatie of inkomen wijzigt kan dit van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Geef wijzigingen altijd aan ons door. Indien nodig zal de beslagvrije voet worden aangepast.

U kunt altijd contact met ons opnemen om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij je gemeente welke instelling kan helpen.

Beslag op uw bankrekening (Bankbeslag)
Er is beslag gelegd op uw bankrekening

De gerechtsdeurwaarder heeft aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Formeel gezegd heeft de gerechtsdeurwaarder een exploot van executoriaal derdenbeslag overbetekend. Bent u een particulier dan moet de gerechtsdeurwaarder rekening houden met een zogenaamd vrij te laten bedrag. Een bedrag dat niet onder het beslag valt. Bent u een rechtspersoon (bedrijf) dan geldt geen vrij te laten bedrag. In dag geval wordt er bij beslag op de bankrekening(en) geen deel buiten het beslag gehouden en valt alles wat op de rekening(en) staat valt onder het beslag.

Betalingen die na het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag. Een bank zal door de beslaglegging de rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over uw rekening te kunnen beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt kun u ons verzoeken het beslag op te heffen of te beperken. U moet er echter wel rekening mee houden dat wij daar in principe niet toe bereid zijn.

U kunt altijd contact met ons opnemen om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling kan helpen.

Beslag op uw inboedel of auto (Beslag roerende zaken)
Er is beslag gelegd op u inboedel of auto.

De gerechtsdeurwaarder heeft aan u bekend gemaakt dat er beslag op uw inboedel of auto is gelegd. Eerder is er tegen u een vonnis gewezen of een dwangbevel uitgevaardigd waarna u geen (volledige) betaling heeft verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag gelegd op uw inboedel of uw auto. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft gegeven of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht.

U dient er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uw woning en bij de gemeente moeten worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in een dagblad geplaatst. Alle kosten hiervoor zult u dan moeten betalen.

Misschien is onze opdrachtgever bereid om een betalingsregeling met u te treffen zodat de verkoop niet door hoeft te gaan. Wij kunnen precies vertellen of de schuldeiser hiertoe bereid is.

U kunt altijd contact met ons opnemen om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling kan helpen.

Aanzegging ontruiming

Als u door rechter bent veroordeeld om het huis waar u woont te verlaten is u een ontruiming aangezegd. Dit betekent dat u uw huis moet verlaten. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaan en wat u nog kunt doen.

Uitleg over de aanzegging ontruiming
Als u een gerechtelijke woningontruiming is aangezegd heeft de gerechtsdeurwaarder opdracht gekregen om uw woning te ontruimen. In het stuk dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft uitgereikt is aangegeven op welke datum deze ontruiming zal plaatsvinden.

Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat de woning weer ter beschikking van de verhuurder van de woning komt. Dat houdt in dat al uw eigendommen uit de woning moeten worden verwijderd.

De gerechtsdeurwaarder verwijdert uw inboedel uit de woning, waarna zijn taak is voltooid is. U bent zelf verantwoordelijk voor het van de straat halen van uw inboedel. Het mag duidelijk zijn dat als uw inboedel op straat staat er een grote kans is op schade of diefstal van uw spullen.

Als u zelf de inboedel niet van de straat verwijdert zal mogelijk de gemeente de inboedel afvoeren, maar het komt ook voor dat de verhuurder (al dan niet op aandringen van de gemeente) dit doet. Het beleid op dit punt verschilt per gemeente. Het is dus verstandig om zelf voor de ontruiming zorg te dragen en dat te doen voor de datum waarop de gerechtsdeurwaarder heeft aangekondigd tot ontruiming te zullen overgaan. De sleutels van de woning moet u aan de gerechtsdeurwaarder of verhuurder afgeven.

Misschien kunt u de ontruiming nog voorkomen door de openstaande schuld te betalen. Het hangt er echter vanaf of de verhuurder bereid is om u in de woning te laten wonen. Wij kunnen u vertellen of de verhuurder bereid is om tegen betaling van de vordering af te zien van de ontruiming. Neem dus op tijd contact met ons op en wacht niet tot vlak voor de aangezegde ontruimingsdatum! De kans dat u kunt blijven wordt daar niet groter door en bovendien kan de vordering oplopen met de kosten van de ontruiming.

U kunt altijd contact met ons opnemen om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen. Wanneer u financiële problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling kan helpen.